Příčiny a oparvy poškozené studny.

Druhy oprav studní a příčiny poškození.

1. studně  kopané
2. Studně vrtané

1. Opravy kopaných studní :

Všeobecně  je třeba konstatovat,  že vrtané studně, co se týče kvality, údržby, náročnosti provozu a oprav, nikdy  nenahradí kopanou studni.
Opravy kopaných studní  rozdělujeme  podle konečné potřeby užívání na studně :
a) Pro užívání  užitkové  vody.
b) Pro užívání čisté  vody.  

  • Opravy studní pro užívání užitkového vody :  

Jsou,  co se týče nákladů levnější,  protože se skružová soustava neutěsňuje  proti průsaku povrchové vody,  čímž  je ale třeba zdůraznit,  že je zde  umožněn průsak povrchových vod k pramenům studně, čímž  je třeba počítat s tím,  že voda muže být tzv. Kalná.
Tyto opravy  se provádí u míst, kde  není třeba klást důraz na kvalitu vody, ale klade se důraz  jen na vydatnost, která se může zvýšit v době srážek,  průsakem povrchových vod.
Využití: zahrady,  stavby.
Technická  náročnost:

vysoká náročnost na kvalitu čerpadel,  která musí být volena dle typu, který umožňuje čerpat i vodu s mechanickými  nečistotami,  jinak dochází ve velké míře  případů k poškození a nekonečné výměně čerpadel.
Voda která je z neutěsněných studni je často znečištěná mechanickými  prvky, především v době srážek,  jejichž obsah  často mnohonásobně převyšuje normy udávající výrobci  pro užívání vodovodních systému ( pákové baterie, bojlery, teplovodní systém a další.), proto se ani nedoporučuje k používání do domácích nebo komerčních vodovodních řádů , ale  jen na závlahy,  stavebnictví,  a tam kde není náročnost na čistou vodu.

  • Opravy studní pro užívání čisté vody:

jsou, co se tyče nákladů  dražší  variantou opravy, ale samozřejmě  s dobrou kvalitou vody, která lze užit  neomezeně,  případně i v některých případech  bez úprav nebo po drobnější  nenakladené  úpravě i jako pitná voda.
Rozdíl nákladů  je v provedení utěsnění  skružové soustavy proti průsaku povrchových vod a tím zamezení  průniku  nečistot k jinak čistým  pramenům.
Využití:  neomezené
Technická náročnost: 

 menší  náročnost  na čerpadla, životnost čerpadel vysoká,  méně náročná  údržba  a prodloužení životnosti vodovodních řádů  a její součástí  ( vodovodní baterie, tlakové nádoby, bojlery a v neposlední řadě filtry a teplovodní  systémy ) a samozřejmě mnohem menší  náročnost  na celkovou  údržbu  studny.

2.Vrtané studně  :

Všeobecně řečeno,  dokud vrtaná studně funguje k účelu,  ke kterému byla vytvořena,  je vše v pořádku. 
Pokud  začínají být s vrtanými studněmi jakékoli problémy,  je to opravdu problém,  protože až na individuální výjimky je tato studně neopravitelná.   Nastávají   investice řadově  tisíců  počínaje výměnou čerpadel a filtrů, to končí vytvořením nové studně,  nebo v určitých případech,  kdy to technicky je možné, přestavbou vrtané studny na kopanou s čistou vodou a dostatečnou vydatnosti. 
POZOR  :

vyčištění  vrtané studně  v 90 % nevede  k ničemu  jinému, než  k navýšení  investic k problémům které nastaly. V časté míře  dochází ke skutečnosti, že i během několika týdnů,  někdy i dní je voda opět špinavá, anebo  je jí málo. 
Příčina je jednoduchá,  vydatnost  tlaku pramene ve studničním vrtu klesla,  čímž je umožněn průsak znečištěných povrchových vod  k pramenům  a dochází k znečištění vody ve vrtu.
Nebo pramen klesne, nebo se ztratí jeho zásobovací  schopnost, (např. Po vytvoření dalších studni na stejném prameni) průsak povrchové  vody, která vlivem male vydatnosti srážek klesne a vrt muže ztratit úplně svoji kapacitu nedostačující k zásobě ani  malého rodinného domu. 

Využiti:

voda z vrtu je vhodná k okamžité potřebě  na zahradu a do stavebnictví,  na další potřeby po technologického úpravě  k danému užití ( filtrační systémy, úpravny  vod ).

Technika náročnosti: vysoká

z důvodu výkonnosti čerpadel schopných čerpat z hloubek, ( energetická  náročnost )  , filtrační systémy pro úpravu vod. 

Zeptajte se na příčiny a opravy poškozených studní.


OPRAVY STUDNÍ OPRVY HISTORICKÝCH STUDNÍ PŘÍČINY A OPRAVY POŠKOZENÉ STUDNY ZAMĚŘENÍ VODNÍCH ZDROJŮ POSOUZENÍ STÁVAJÍCÍ STUDNY POVRCHOVÉ VODY – ZNEČIŠTĚNÍ PROUTKAŘI FOTOGALERIE -REFERENCE KONTAKT
» Projekty a legislativa

© 2018 - VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA - „VODA - STRATEGICKÁ SUROVINA” Studny Jakub Tomáš - specialista na kopané studny TEL: 739 504 550